Transbaso

Enhancing the educational and social efficiency of the transition between primary and secondary education: innovations for the field

Transbaso is een interuniversitair SBO-onderzoeksproject. Doel van dit project is processen van school- en studiekeuze bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs te onderzoeken in Antwerpen en Gent. Daarnaast worden tools ontwikkeld die deze overgang vlotter doen verlopen en wordt de effectiviteit van deze tools onderzocht.

Onderzoek heeft uitgewezen dat processen van school- en studiekeuze bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs in Vlaanderen ten dele sociaal bepaald zijn (Boone & Van Houtte, 2010). Dit onderzoek laat echter niet toe om uitspraken te doen over leerlingen van niet-West-Europese origine. Deze groep verdient bijzondere aandacht aangezien aangetoond is dat deze leerlingen een grotere kans hebben om ongekwalificeerd het secundair onderwijs te verlaten. Daarom richt dit project zich specifiek op Antwerpen en Gent, beide gekenmerkt door een zeer diverse leerlingenpopulatie.

Het onderzoek verloopt in twee fasen in 18 Antwerpse en 18 Gentse basisscholen. Eerst vindt een baselinemeting plaats waarbij school- en studiekeuze worden onderzocht. Daarbij worden leerkrachten, directeurs, leerlingen 5de leerjaar en hun ouders bevraagd. Vervolgens vindt een effectiviteitsonderzoek plaats. We onderscheiden 3 groepen scholen: groep 1, ontwikkelde (valorisatie)tools worden geïmplementeerd met coaching, groep 2 ontwikkelde (valorisatie)tools aangebracht zonder coaching, groep 3 geen tools. Het effectiviteitsonderzoek volgt 3 cohorten leerlingen, met telkens een pretest in het 6de jaar basisonderwijs (september) en een posttest na het eerste semester van het eerste middelbaar. Bovendien vindt een kwalitatieve procesevaluatie plaats van de implementatie van de tools.

Looptijd: 2014-2017

Onderzoekers: Britt Dehertogh & Nathalie Van Ceulebroeck

Externe partners: Piet Van Avermaet (Ugent), Mieke Van Houtte (Ugent), Dimokritos Kavadias (VUB), Paul Mahieu (UA), Christian Van Kerckhove (Hogent)

Publicatie(s)

Referentie boek: Goosen, K., Boone, S., Dehertogh, B., Kavadias, D., Mahieu, P., Van Avermaet, P., Vanhoof, J., Van Houtte, M. & Van Kerckhove, C. (2017), Is dat iets voor mij, juf? Leerlingen versterken in het keuzeproces van basis naar secundair. Leuven: LannooCampus.

Links

Over Transbaso, onderzoeksresultaten, voor professionelen: Van Basis naar Secundair

Voor leerlingen (en ouders): Van Basis naar Secundair. Hoe maak ik een goede keuze?