Housing and Health

Hoe kunnen professionelen adequater actie ondernemen wanneer zij een samenhang zien tussen gezondheids- en woonproblemen bij cliënten/patiënten?

Het onderwerp van dit onderzoek – in opdracht van POD Maatschappelijke Integratie – vormde de inspiratiebron om ook binnen de provincie Antwerpen een antwoord te vinden op deze vraag. We bevroegen 54 medewerkers uit het welzijnswerk (voornamelijk maatschappelijk werkers) en de gezondheidszorg (hoofdzakelijk thuisverpleegkundigen), waarvan de meesten regelmatig huisbezoeken afleggen. Aan de hand van een semigestructureerde vragenlijst hebben we telefonische interviews afgenomen. Op basis van de antwoorden werd er vervolgens een focusgesprek georganiseerd. De vragenlijst was het resultaat van een literatuurstudie om na te gaan welke woonproblemen gekend zijn en welke impact ze hebben op de gezondheid. Want het is een feit: wonen en gezondheid hebben een grote invloed op elkaar en dit verband was dan ook al vaak voorwerp van onderzoek.

Het binnen- en buitenmilieu en de leef- en wooncondities zijn belangrijke factoren die de gezondheid kunnen beïnvloeden. En ondanks de renovaties van de afgelopen jaren, toont het Groot Woononderzoek van 20131 aan dat in Vlaanderen 58% van de woningen bouwtechnische gebreken vertonen en 5% ernstige gebreken. Maar liefst 21% van de woningen hebben een gebrekkige elektrische installatie en 45% vertoont gebreken met betrekking tot het binnenklimaat (vocht, schimmels …) of het basiscomfort. Deze gebreken treffen zowel de woningen van huurders als die van (kleine) eigenaars.

Dat deze gebreken een nadelige invloed hebben op de gezondheid van de bewoners, staat buiten kijf. Alleen ontbreekt vooralsnog het maatschappelijk draagvlak om dit te erkennen. Deze publicatie wil hier deels aan tegemoetkomen. Ze richt zich expliciet tot jullie, de professionele hulpverlener. Professionele hulpverleners zoals maatschappelijk werkers, thuisverzorgers, wijkagenten, huisartsen, postbodes, klusjesdiensten en thuisverpleegkundigen zijn immers een belangrijke bron om gebreken aan de woning vast te stellen die een mogelijke negatieve invloed kunnen hebben op de gezondheid van de bewoners.

Jullie hebben een belangrijke functie om vroegtijdig mogelijke woonproblemen op te sporen en te signaleren. Deze publicatie wil hiervoor een hulpmiddel zijn: wat zijn mogelijke signalen voor een ongezonde woning en welke stappen kunnen jullie ondernemen zodat dit op korte of lange termijn kan opgelost of verbeterd worden?

Looptijd: 2013-2016

Onderzoekers: Sarah Van Hoof, Hilde Maelstaf, Trui Maes, Yannic Bonnez, Peter Soogen & Sharon Schoeters

Publicatie(s)

Download rapport
Referentie: Van Hoof, S., Maelstaf, H. & Maes, T. (2017). Renovatie op doktersvoorschrift. Onderzoeksrapport. Antwerpen: AP Hogeschool Antwerpen.

Brochure Renovatie op doktersvoorschrift
Referentie: Van Hoof, S., Maelstaf, H. & Maes, T. (2017). Renovatie op doktersvoorschrift. Brochure voor de praktijk. Antwerpen: AP Hogeschool Antwerpen.