Werken met Vrijwilligers

Het project met de oorspronkelijke naam TuP of “Teams under Pressure” is ontstaan vanuit de bekommernis voor de vermaatschappelijking van de zorg en de implicaties die dit meebrengt voor de professional.

De vermaatschappelijking van de zorg is geen eenduidig begrip. Enerzijds komt de zorg- of de hulpvrager in zijn of haar dagelijkse context centraler te staan, maar tegelijkertijd is er een maatschappelijke trend tot economisering en vermarkting van de zorg en hulpverlening. Dit laatste impliceert vaak besparingen en zet de kwaliteit van het aanbod onder druk. Allerlei vormen van vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn een deelantwoord hierop, ze omringen de professionals en bepalen voor een belangrijk deel de situatie van de cliënt. De vermaatschappelijking en de vrijwillige inzet beïnvloedt het werkveld van al de zorg- en hulpverlenende beroepen waarvoor het departement Gezondheid en Welzijn van de AP-hogeschool toekomstige professionals opleidt.

Het TUP project is gericht op dienstverlening en beoogt de verbetering van competenties van (toekomstige) professionals. Om dit te bereiken wordt beroep gedaan op een onderzoeksmatige aanpak. Het project heeft een experimenteel karakter omwille van de multidisciplinaire benadering en de samenwerking van medewerkers uit de opleidingen Verpleegkunde, Vroedkunde, Ergotherapie, Sociaal Werk en Orthopedagogie. De multidisciplinaire benadering omvat het geïntegreerd inzetten van verschillende perspectieven vanuit elke opleiding (en professionele achtergrond) naar een gemeenschappelijke én betekenisvolle focus voor het werkterrein van elke discipline

Looptijd: 2016-2018

Onderzoekers: Hilde Maelstaf, Sophie Rimaux, Sarah Proost, Valérie Van Ceulebroeck, Lies Ferny & Anki Van Heden

In navolging van het project lopen twee begeleidingstrajecten voor het werken met kwetsbare vrijwilligers:
Begeleidingstraject Groene Zorg (contact: lies.ferny@ap.be)
Begeleidingstraject Servicepunt Vrijwilligers Antwerpen (contact: sven.svensson@ap.be)

Publicaties

Download rapport
Referentie: Ferny, L., Maelstaf, H., Proost, S., Rimeaux, S., Vanceulebroeck, V. & Van Heden, A. (2018). Vrijwilligers en professionals in samenwerking met elkaar. Antwerpen: Artesis-Plantijn Hogeschool.