ART4DEM

ART4DEM ontwikkelt een multidisciplinair programma voor burgerschapseducatie (BSE) in lager en secundair onderwijs. Het project verkent nieuwe wegen om te werken aan burgerschapsvorming, door middel van participatieve kunstvormen en vormen van nieuwe media. BSE in het onderwijs kent stevige uitdagingen. Ondanks de aanhoudend lage scores voor democratische attitudes bij Vlaamse scholieren, aarzelt en worstelt de onderwijswereld met de aanpak ervan. Zo geven scholen variƫrende betekenissen aan burgerschap en werken velen er slechts sporadisch aan. Onderzoek wijst bovendien op de kloof tussen jongeren, naargelang opleidingsniveau en sociale achtergrond, wat zich extra manifesteert in steden. Sommige auteurs benadrukken dan ook het belang aan nieuwe vormen van BSE, die meer aansluiten bij de leefwereld en participatiewensen van kinderen en jongeren. Scholen op hun beurt zijn vragende partij voor een intra-muros aanbod.

De centrale onderzoeksvraag is: op welke wijze kunnen artistieke werkvormen bijdragen aan BSE in een diverse context in de 3de graad BaO en de 1ste graad SO?

Het project werkt vanuit multidisciplinaire inzichten en kennis van creatieve processen (Schools of Arts), de onderwijswereld en didactiek (Dep. Onderwijs&Training) en ongelijkheid en het belang van maatschappelijke betrokkenheid (Opl. Sociaal Werk) aan ontwerpgerichte trajecten in 6 scholen. De experimenten omvatten twee theatervormen (1- Mantle of the Expert, 2- participatief drama i.s.m. vzw Sering) en een beeldend interactieve methode (3- Interactive Design). Hierbij wordt kwalitatief en kwantitatief nagegaan wat het traject voor alle betrokkenen (leerlingen, leerkrachten, schoolbeleid) betekent, wat de invloed is op democratische vaardigheden, attitudes en gedragingen bij de leerlingen en op de democratische schoolcultuur.

Looptijd: 2018-2022

Medewerkers vanuit Isos: Britt Dehertogh

Output

Website ART4DEM