De waarde van het jeugdwerk

In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media onderzoeken we de waarde van het jeugdwerk op basis van een literatuurstudie en een kwalitatief belevingsonderzoek.

In eerste instantie bouwen we een uitgebreid theoretisch kader op m.b.t. de waarde van het jeugdwerk met aandacht voor het internationaal perspectief met daaraan gekoppeld een mapping van diverse vormen van jeugdwerk (de waarde kan immers verschillen volgens de vorm van jeugdwerk). Op basis van dit werk zal een kwalitatief belevingsonderzoek stem geven aan kinderen, jongeren, vrijwilligers en praktijkwerkers wat betreft de waarde van het jeugdwerk.

Het belevingsonderzoek krijgt vorm vanuit de transformatieve evaluatie als onderzoeksmethode. We betrekken met deze methode de praktijkwerkers (professionals en/of vrijwilligers) van bij de start bij het onderzoek en samen met hen gaan we op zoek naar verhalen van kinderen en jongeren om inzicht te krijgen in de waarde die zij toekennen aan het jeugdwerk.

In tegenstelling tot de brede literatuurverkenning bij de start van het project, zetten we in dit luik expliciet in op een verdiepende, procesgerichte en participatieve onderzoeksmethode die rekening houdt met de context van het jeugdwerk en de kracht van een authentieke vertrouwensband tussen praktijkwerker en jongere (met expliciete aandacht voor een training en begeleiding tot ‘dataverzamelaars’).

Transformationele evaluatie is gebaseerd op de techniek van de “meest significante verandering”, ontwikkeld door Davies in 1996. Het is een participatieve en dialogische methode die inzet op reflectie en organisatieleren. Het startpunt is het genereren van verhalen over de meest significante verandering bij de doelgroep en een collectieve en systematische analyse van deze verhalen (Davies & Dart, 2005). Deze methode leunt aan bij ‘storytelling’ die in delen van het jeugdwerk ook als methodiek gangbaar en dus herkenbaar is. We gaan op zoek naar wat de kinderen en jongeren als belangrijkste verandering zien in hun leven, vanwege de participatie aan jeugdwerk.

Het onderzoek resulteert, naast de grondige literatuurstudie en de onderzoeksresultaten uit het kwalitatief belevingsonderzoek, in een samenvattend artikel en beleidsaanbevelingen voor het departement.

Looptijd: 1 april – 31 december 2020

Onderzoekers: Els de Ceuster, Robin Polack, Nathalie van Ceulebroeck (laatste fase).