Bruggenbouwers

Dit onderzoeksproject kadert in de doelstelling van het Vlaamse jeugdbeleid gericht op een maximale participatie en gelijke kansen van alle kinderen en jongeren om deel te nemen aan het jeugdwerk, ongeacht hun achtergrond, thuissituatie, geslacht of handicap.

Het doel van het onderzoek is om de bereikte effecten van reeds eerder goedgekeurde projecten die werk maken van een jeugdwerkaanbod met een andere toegankelijkheid en een betere weerspiegeling van de diversiteit in de samenleving in kaart te brengen en een inventarisatie van knelpunten en succesfactoren te maken.

Het onderzoek is een combinatie van begeleiding, evaluatie en effectrapportering en vraagt dus bij uitstek een participatieve benadering. Door de verwevenheid van de twee functies, begeleiding en opvolging/evaluatie, wordt er van aan de start van het project geopteerd voor een participatief begeleidings- en onderzoekstraject, dat nauw aanleunt bij actie-onderzoek. Doel van de begeleiding is de geselecteerde projecten begeleiden naar een effectieve, doelgerichte, creatieve, innovatieve, duurzame samenwerking tussen de betrokken organisaties met oog voor de lokale (beleids)context.

Tijdens het onderzoek zullen er vier onderzoeksmethoden gecombineerd worden:
– Logboekmethode
– Gespreksmethode: dialooginterviews
– Observaties
– Peerreview

Looptijd: September 2017 –¬†januari 2019

Onderzoekers: Nathalie Van Ceulebroeck (promotor), Els De Ceuster

Publicatie

Download rapport Bruggenbouwen in en met het jeugdwerk
Referentie: Van Ceulebroeck, N., De Ceuster, E. (2019). Bruggenbouwen in en met het jeugdwerk. Brussel, Departement CJM.