Empowering the Future – Youth, Arts & Media

‘Empowering the Future – Youth, Arts & Media’ is a Transfer of Innovation project run by nine organizations cooperating in local workfield–academic partnerships in four European cities. Introducing strength-based perspectives, we developed instruments to empower youths through arts and social …

Actief Weten

Kan actieonderzoek in een geactualiseerde vorm haar relevantie voor het sociaal werk terugwinnen? Kunnen we de transfer maken uit andere agogische disciplines naar het sociaal werk? In dit praktijkgericht onderzoek zochten we naar oude en nieuwe inzichten. We koppelden een …

Waarden en het Ambacht

Beroepsgerichte waardenexplicitering en –transfer middels dilemma-analyse in de professionele opleiding sociaal werk, een (internationale) methodische horizonverkenning. Dit project overkoepelt diverse deelonderzoeken waarin de normatieve identiteit van het sociaal werk centraal staat. Als output naar de praktijk is er ingezet op …

B(l)oeiend en divers

Beleidsvoorbereidend onderzoek naar allochtoon jeugdwerk in de Provincie Antwerpen

Dit onderzoek geeft de provinciale jeugddienst van Antwerpen een duidelijk beeld op het allochtoon jeugdwerk in de provincie. Veel aandacht gaat uit naar de ondersteuningsnoden en behoeften van het allochtoon jeugdwerk, …

Belevingsonderzoek MPI Levenslust vzw

Follow-up en belevingsonderzoek MPI Levenslust vzw

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de weg die jongeren na een verblijf in een MPI hebben afgelegd en hoe ze terugblikken op het verblijf. Welke rol speelde de residentiële voorziening …

Socio-Professionele Balans

De socio-professionele balans vanuit een ontgrenzende benadering

In opdracht van VVSG wordt nagegaan in hoeverre het activeringsinstrument SPB dat binnen enkele OCMW’s wordt gebruikt, taalgevoelig is en kan gekoppeld worden aan theoretische en empirische onderzoeksinzichten. Voor OCMW’s werd een reflectie-instrument …

Intergenerationele solidariteit

Van 7 tot 107: de positie van jongeren in een vergrijsde en ontgroende samenleving. Eindrapport Intergenerationele solidariteit.

Het onderzoek is een expertenbevraging over intergenerationele solidariteit, met als centrale vraag welke toekomstperspectieven jongeren hebben?

Looptijd: 2008-2009

Onderzoekers: Ingeborg Hillaert, Hilde Maelstaf

Vruchten van proeftuinen

Vruchten van proeftuinen: beleidsmatige evaluatie van proeftuinen en het instrument proeftuinen

Het evaluatieonderzoek van de proeftuinen voor kansengroepen, waarbij de elf gesubsidieerde proeftuinen kwalitatief werden bevraagd en aanvullingen vanuit beleidsdocumenten werden gedaan, ging in op een evaluatie van de proeftuinprojecten …

Filmbeleving van mensen in armoede

Samen met het fonds Vrijetijdsparticipatie wensen we na te gaan of film en bioscoopbezoek belangrijke wenselijke activiteiten zijn voor mensen in armoede en hoe, met wie en in welke mate aan deze behoefte wordt tegemoet gekomen. Daarnaast wordt de zijde …

Outreachend Werken

In dit onderzoek werd onderzocht op welke wijze in het SW outreachend wordt gewerkt, welke knelpunten en aandachtspunten er zijn en welke competenties nodig zijn voor SW’ers om dit op te nemen.

Looptijd: 2012-2015

Onderzoekers: Sandra Beelen, Jessica De Maeyer, …